БАЙГУУЛЛАГЫН БҮТЭЦ ОРОН ТООГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ

АЖЛЫН ЗАР

Байгууллагын бүтэц орон тоог шинэчлэн батлах тухай