Хууль дүрмийн жагсаалт

Байгууллагын үйл ажилллагаанд хэрэгжидэг хууль, тогтоол

Д/д Хууль, Дүрэм, Журмын Тэргүү Батлагдсан он сар өдөр
                                                Монгол Улсын Хууль
1 Авлигын эсрэг хууль 2006 он 07 сар 06 өдөр
2 Архивын тухай хууль 1998 он 01 сар 02 өдөр
3 Байгууллагын нууцын тухай хууль 1995 он 05 сар 16 өдөр
4 Гамшгаас хамгаалах тухай хууль 2003 он 06 сар 20 өдөр
5 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль 1997 он 12 сар 05 өдөр
6 Монгол Улсын Үндсэн хууль 1992 он 01 сар 13 өдөр
7 Соёлын тухай хууль 1996 он 04 сар 11 өдөр
8 Төрийн албаны тухай хууль 2002 он 06 сар 28 өдөр
9 Төсвийн тухай хууль 2011 он 12 сар 23 өдөр
10 Хөдөлмөрийн тухай хууль 1999 он 05 сар 14 өдөр
11 Хувь хүний нууцын тухай хууль 1995 он 04 сар 21 өдөр
12 Шилэн дансны тухай хууль 2014 он 07 сар 01 өдөр
13 Захиргааны ерөнхий хууль 2015 он 06 сар 19 өдөр
                                                           Ерөнхийлөгчийн Зарлиг
1 Мод тарих үндэсний өдөр зарлах тухай 2010 он 04 сар 14 өдөр
2 Номын баярын өдөр тэмдэглэх тухай 2012 он 08 сар 24 өдөр
3 Монгол Улсын Үндэсний номын сан байгуулах тухай 2008 он 06 сар 12 өдөр
4 Нийтийн биеийн тамир спортыг хөгжүүлэх тухай 2010 он 03 сар 26 өдөр
                                                              Тушаал, Журам
1 Албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн заавар батлах АЕГ-ын даргын 2009.07.07.   68 дугаар тушаал
2 Алдагдсан буюу гэмтээгдсэн ном, хэвлэлийг төлүүлэх журам БСШУ-ны Сайдын 2007.11.08-ны 415дугаар тушаал
3 Архивын баримтын Улсын нэгдсэн тоо бүртгэл хөтлөх журам

 

АЕГ-ын даргын 2015.04.30 А/73 дугаар тушаал
4 Байгууллагын үйл ажиллагаанд үүссэн удирдлагын нийтлэг бөримт бичгийн хадгалах хугацааны үлгэрчилсэн жагсаалт батлах тухай ҮАГ-ын даргын 2007.12.29 160дугаар тушаал
 

5

 

Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн хяналт шалгаглтын заавар батлах тухай

 

АЕГ-ын даргын 2009.07.14 69дугаар тушаал

 

 

6

 

Зөөврийн номын сан ажиллуулах аргачлал

 

БСШУ-ны Сайдын 2010.03.18  570дугаар тушаал

 

7

Соёл, урлагийн байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ хийх, үнэлэх журам БСШУ-ны Сайдын 2008.12.24  154дугаар тушаал

 

                                                                  Тогтоол
1  

Номын сангийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай /Засгийн Газрын Тогтоол/

 

2004.09.15 дугаар196
2  

Номын сангийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай  /Засгийн Газрын Тогтоол/

 

1994.01.27 дугаар23
3  

Төрийн албан хаагчийн хувийн хэрэг хөтлөх журам батлах тухай

/Монгол Улсын Төрийн Албаны Зөвлөлийн тогтоол/

 

2004.06.15 дугаар18
4  

Төрөөс соёлын талаар баримтлах бодлого батлах тухай  /УИХ-ийн тогтоол/

 

2012.05.22 дугаар52