АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТИЙН ҮНДСЭН ЗААВАР БАТЛАХ ТУХАЙ

ИЛ ТОД БАЙДЛЫН ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТИЙН ХЭРЭГЖИЛТ

Шалгуур үзүүлэлт Хэрэгжилт Хувь
                                          Нэг. Үйл ажиллагааны ил тод байдал
1. Эрхэм зорилго, үйл ажиллагааны стратегийн зорилт, зорилго, тэргүүлэх чиглэл болон тэдгээрийн хүрээнд авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, түүний үр дүн, зохион байгуулалтын бүтцийг цахим хуудас болон мэдээллийн самбартаа ойлгомжтой байдлаар байрлуулан тухай бүр шинэчлэх;  

Хэрэглэгч бүрт мэдээлэл хүртэх боломжийг олгох мэдээллийн эрин үед хэрэглэгчдэд интернет дэх дижитал эх сурвалжуудад тулгуурласан электрон мэдээллээр үйлчлэх Эрхэм зорилготой. Зорилгын хүрээнд Номын хайлтын электрон каталог  болон цахим ном, аудио сонсдог ном уншигчдад үйлчилж байна.

Шинээр ирсэн 27 нэр төрлийн 142 ширхэг номыг цахим буюу электрон каталогид бүрэн оруулсан.

 

Фондын сан хөмрөгийн нийт 7632 ширхэг ном электрон каталогит орсон.

 

Аудио болон сонсдог номын үйлчилгээгээр 28 уншигчдад   84 ширхэг  номоор үйлчилсэн.

 

Аудио болон сонсдог номын фондыг  127 ширхэг номоор баяжуулсан.

 

Цахим номын  үйлчилгээгээр 45 уншигчдад 135 ном хэвлэл олгож үйлчилсэн.

 

Цахим номын фондыг  98 ширхэг номоор баяжуулсан.

Цахим хуудас болон мэдээллийн самбартаа мэдээллийг тухай бүр мэдээ мэдээллийг ил тод  байршуулан ажиллаж байна.

 100
2. Үйлчилгээ, захидал харилцааны асуудал хариуцсан албан хаагчийн эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, албан тушаал, ажиллах журам, харилцах утас, иргэдийг хүлээн авч уулзах цагийн хуваарийг цахим хуудас болон мэдээллийн самбартаа ойлгомжтой байдлаар байрлуулан тухай бүр шинэчлэх; Ил тодын мэдээллийн самбар, www.library.gs.gov.mn  цахим хуудаст цагийн хуваарь, утсыг ойлгомтой хэлбэрээр байршуулсан.  100
3. Үйлчилгээ авахад шаардагдах бичиг баримтын жагсаалтыг цахим хуудас болон мэдээллийн самбартаа ойлгомжтой байдлаар байрлуулан тухай бүр шинэчлэх;  Үйлчилгээ авахад шаардлагатай баримт бичгийн жагсаалт, дүрэм журмыг цахим хуудаст байршуулсан.  100
4. Үйл ажиллагаандаа мөрдөж байгаа хууль тогтоомж, дүрэм, журам, зааврыг цахим хуудас болон мэдээллийн самбартаа ойлгомжтой байдлаар байрлуулан тухай бүр шинэчлэх;  Үйл ажиллагаанд мөрдөгдөж  байгаа 25 хууль тогтоомж, дүрэм, журам зааврыг цахим хуудас, мэдээллийн самбарт жагсаалтаар гарган байршуулсан.  100
5. Шинээр боловсруулж байгаа бодлогын баримт бичиг болон захиргааны хэм хэмжээний актын шийдвэрийн төслийг цахим хуудсандаа 30-аас доошгүй хоног ойлгомжтой байдлаар байрлуулж, холбогдох төрийн ба төрийн бус байгууллага, мэргэжлийн шинжээч, эрдэмтэн, иргэдийн саналыг авах, үндэслэлтэй гэж үзвэл уг саналыг төсөлд тусгах;  Шинээр боловсруулж байгаа бодлогын баримт бичиг болон захиргааны хэм хэмжээний актын шийдвэрийг цахим хуудсанаа байршуулан ажиллаж байна.  100
6. Үзүүлж байгаа үйлчилгээний арга, хэлбэрийг боловсронгуй болгох зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх;  Соёл олон түмний ажил болон үйл ажиллагааны талаархи мэдээллийг тухай бүр цахим хуудас болон facebook-ээр дамжуулан хүргэж байна.  100
7. Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасны дагуу төрийн байгууллагын гүйцэтгэх тодорхой чиг үүргийг төрийн бус байгууллага гүйцэтгэж байгаа тохиолдолд тухайн төрийн бус байгууллагын нэр, хаяг, цахим хуудас, эрхэлж байгаа үйл ажиллагааны чиглэлийг цахим хуудас болон мэдээллийн самбартаа ойлгомжтой байдлаар байрлуулан мэдээлэх;  Төрийн бус байгууллага гүйцэтгээгүй учир цахимд мэдээлэл байршуулаагүй.  100
8. Тухайн байгууллага тодорхой төрлийн аж ахуйн үйл ажиллагаа эсхүл бусад үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгодог бол тухайн зөвшөөрөл эзэмшигчийн нэр, хаяг, эрхлэх үйл ажиллагааны чиглэл, зөвшөөрөл олгосон болон дуусгавар болох хугацааг цахим хуудсандаа ойлгомжтой байдлаар байрлуулан тухай бүр шинэчлэх;  Байгууллагын удирдлагын нэр хаяг болон үйл ажиллагааны чиглэлийг тодорхой цахим хуудсанд байршуулсан.  100
9. Салбарын хэмжээнд улсын төсвийн хөрөнгөөр болон гадаадын зээл, тусламжаар хэрэгжүүлж байгаа төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилт, явц, байдлын талаарх мэдээллийг цахим хуудсандаа байрлуулан тухай бүр шинэчлэх; ·          Ном-Эрдэм 3 сарын аянг ДЗОУБ-тай

·         Р.Чойномын шүлгийг хэн сайн унших вэ?  уралдаан болон үзэсгэлэн арга хэмжээг Р.Чойномын “Өд” сан

·         Өв соёл-2017 уран бичлэгийн уралдааныг Монголын  Зохиолчдын Эвлэлийн           хороотой тус тус хамтран        ивээн тэтгэн ажилласан.           Тухай бүр мэдээллийг байршуулан ажилласан.

 100
Хэсгийн дундаж хувь:
                                        Хоёр. Хүний нөөцийн ил тод байдал;
1. Сул орон тооны зарыг цахим хуудас болон мэдээллийн самбартаа ойлгомжтой байдлаар байрлуулан тухай бүр шинэчлэх, энэ тухай олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр зарлах; ü  Сул орон тооны зарыг олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл болон цахим хуудасанд байршуулж, Хөдөлмөрийн хэлтсээр  зуучлуулж байна.  100
2. Албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийг цахим хуудас болон мэдээллийн самбартаа ойлгомжтой байдлаар байрлуулан тухай бүр шинэчлэх;  Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийг сахиулж ажиллах үүднээс: “Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм”  “Төрийн албан хаагчийн эрхэмлэх 9 зүйл”-ийг уншлагын танхимд байрлуулан мөрдөж            ажиллаж байна.  100
3. Хүний нөөцийн стратеги, түүний хэрэгжилтийг хянаж, үнэлэх журмыг цахим хуудсандаа ойлгомжтой байдлаар байрлуулан тухай бүр шинэчлэх; ü   Байгууллагын батлагдсан орон тоо

ü  Байгууллагын албан хаагчдын танилцуулга, ажлын чиг үүргийг, түүний хэрэгжилт хянах дүрэм журмыг цахим хуудсанд байршуулсан.

 100
4. Хүний нөөцийн удирдлагын ил тод байдлыг хангах чиглэлээр авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний талаар цахим хуудсандаа ойлгомжтой байдлаар байрлуулан мэдээлж байх;  Хүний нөөц удирдлагын ил тод байдлыг хангах чиглэлээр авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээг цахим хуудсанд байршуулсан.  100
5. Албан хаагчдын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх үйл ажиллагааг үнэн зөв, шударга болгох чиглэлээр авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний талаар цахим хуудсандаа ойлгомжтой байдлаар байрлуулан мэдээлж байх;  Албан хаагчдын ажлын үр дүнг үнэлэх арга хэмжээний талаар цахим хуудсандаа ойлгомжтой байдлаар байршуулан мэдээллэж байна.  100
Хэрэгжилтийн дундаж хувь:100%

Тайлан бичсэн: М.Аюушжав /Бүртгэл мэдээллийн номын санч/
Хянасан. Б.Энхтөр /Захирлын үүрэг гүйцэтгэгч/

Номын сан 10 сарын тайлан

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН НИЙТИЙН НОМЫН САНГИЙН
2017 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН АЖЛЫН ТАЙЛАН

2017.10.20.
УНШЛАГА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЖЛЫН ТАЛААР:
Шинээр 180 уншигчид карт нээж уншигчийн соронзон үнэмлэх олгож үйлчиллээ.
Гэрээр 49 уншигчид 64 ширхэг ,Танхимаар 2713 уншигчдад 2949 ширхэг Зөөврөөр 119 уншигчид 260 ширхэг, Нийт 3061 уншигчдад 3273 ширхэг ном хэвлэл олгож үйлчилсэн.
“Гэр бүлийн уншлагын өдөрт” Иргэн М.Бадамгарав А. Ганчимэг Эрдэнэболд Б.Мөнх-Өлзий Цэцгээ Б.Энхсайхан нарын гэр бүлүүд хүрэлцэн ирж ном уншсан.

Үлгэрийн цагаар:
2,5-р цэцэрлэгийн 354 хүүхдэд Өнхрүүш үлгэрийг цахим хэлбэрээр болон жүжигчилсэн тоглолтоор үзүүлсэн.
Мөн хүүхэд бүрт ном олгож, Муур хулгана нохой гурав”, “Балхүү дэлгүүрт төөрсөн нь” “ Балхүү бөмбөг олсон нь” “Үнэг арслан 2” үлгэрийг уншиж өгөн харилцан ярилцлаа.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй болон зорилтот бүлгийн хүүхдийн дунд “НОМЫН САЙН НӨХӨР” сарын аяныг / 9.25 -10.25/ зохион байгуулж байна. Уралдааны шагналын санг ивээн тэтгэх 8 байгууллагуудтай хамтран ажиллаж байна.

 МЭРГЭЖИЛ АРГА ЗҮЙГЭЭР ХАНГАХ АЖЛЫН ХҮРЭЭНД:

2017 оны 10 дугаар 12-ны өдөр  Говьсүмбэр аймгийн сүмбэр сумын                        2, 5-р сургуулийн  номын санд  мэргэжил арга зүйгээр хангах ажлын төлөвлөгөөний дагуу  ажилсан.

Үйл ажиллагааны чиглэлээр гарсан хууль тогтоомжийг сурталчлан таниулах, номын сангийн  стандартыг  мөрдүүлэн ажиллуулах зориилгоор

 • КАТОЛОГИ КАРТЫН САН ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ
 • ТӨРӨӨС БАРИМТАЛЖ БУЙ  НОМЫН БОДЛОГО   сэдэвээр хийчээл бэлтгэн сургалт зохион байгуулсан.

 

Сургуулийн номын сангуудын үйлчилгээнд нэвтрүүлсэн

 • “OPENBIBLIO” программ хангамжийг  хэрхэн ашиглаж байгаа,
 • Номын сангийн бүртгэлүүдийн хөтлөлт
 • Ном зүйн ангилал
 • Фондын бүтэц зохион байгуулалт зэргийг  үзэж зөвөлгөө өгч ажилласан.




СУРГАЛТ СУРТАЛЧИЛГАА, БУСАД:

Фейсбүүк-д өдөр тутмын мэдээ мэдээлэл болон онч мэргэн үг, зохион байгуулагдах ажил буюу үйл ажиллагааны талаарх мэдээллээ цаг тухай бүр мэдээлсэн. Нийт 90 мэдээлэл найзын хүсэлт хүлээн авсан 15, найзын хүсэлт илгээгдсэн 20 байна.
Байгууллагын цахим хуудсанд СОТА-ын мэдээлэл болон үйл ажиллагааны тайлан, зурган мэдээ шинэ номын танилцуулга, үзэсгэлэнг байршуулсан.

Шүүхийн тамгын газраас зохион байгуулсан Эрх зүйн боловсрол дэвжээ тэмцээнд оролцож 3-р байр эзэлсэн


2017 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдөр өөрсдийн суулгасан модны ойр орчмыг цэвэрлэн, хөрсийг нь суллаж янзаллаа.

Хөдөөгийн  4,5 дугаар багуудад 2017 оны 10дугаар сарын 04, 05, 06-ны өдрүүдэд  нүүдлийн номын сангийн үйлчилгээ үзүүлсэн. Үүнд:

 • Шинэ номын үзэсгэлэн
 • Шинээр карт нээх
 • “АХА” танин мэдэхүйн цэнгээт тэмцээн
 • Шинэ номын мэдээ. Номын сангийн үйл ажиллагааны танилцуулга, сонин, сэтгүүл зэргийг тарааж өгөх.

Зэрэг ажлуудыг зохион байгуулсан. Нийт 260 иргэд малчид хамрагдсан.





НОМЫН БАЯР

          Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн   2012 оны 08 дугаар сарын 24-ны өдрийн 158 дугаар зарлигийг   хэрэгжүүлэх, иргэд уншигчдад ном хэвлэлээ сурталчлах                                                                          ажлын  хүрээнд:  “Номын баяр”-ын арга хэмжээ 09 дүгээр сарын 29-30-ны өдрүүдэд   зохион   байгуулсан.

Арга хэмжээнд:

 1. Номын сангуудын үйл ажиллагааг  сурталчилах.
 2. Шинэ номын үзэсгэлэн гарган сурталчлах
 3. Орон нутгийн зохиолчдын номын үзэсгэлэн гаргах
 4. Номын худалдаа зохион байгуулах.
 5. “Тэргүүний уншигч” Нацагдорж тэмдэгтний шагнал  гардуулах
 6. Хамгийн их уншлаганд гарсан шилдэг 10-н номыг шалгаруулж сурталчлах.
 7. “Боржигидай Сэцэн” яруу найргийн наадмыг  МЗЭ-ийн Говьсүмбэр аймаг дахь “Боржигдой Сэцэн” утга зохиолын салбар, АЗДТГ-тай хамтран зохион байгуулах.
 8. Зохиолч уншигчдын уулзалт – Сургуулиудын монгол хэл уран зохиолын багш нар
 9. Ном солилцох үйл ажиллагаа зохион байгуулах   /иргэд, сурагчид, болон номын сангууд ном солилцох/
 10. Шилдэг  Ивээн  тэтгэгч ТББ-ыг Номын сангийн нэрэмжит  “БИЛГИЙН ГЭГЭЭ “  шагналаар урамшуулах.
 11. Ном бэлэглэх,   хандивлах үйл ажиллагаа:  зэрэг ажлуудыг зохион байгуулсан.

Хууль дүрмийн жагсаалт

Байгууллагын үйл ажилллагаанд хэрэгжидэг хууль, тогтоол

Д/д Хууль, Дүрэм, Журмын Тэргүү Батлагдсан он сар өдөр
                                                Монгол Улсын Хууль
1 Авлигын эсрэг хууль 2006 он 07 сар 06 өдөр
2 Архивын тухай хууль 1998 он 01 сар 02 өдөр
3 Байгууллагын нууцын тухай хууль 1995 он 05 сар 16 өдөр
4 Гамшгаас хамгаалах тухай хууль 2003 он 06 сар 20 өдөр
5 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль 1997 он 12 сар 05 өдөр
6 Монгол Улсын Үндсэн хууль 1992 он 01 сар 13 өдөр
7 Соёлын тухай хууль 1996 он 04 сар 11 өдөр
8 Төрийн албаны тухай хууль 2002 он 06 сар 28 өдөр
9 Төсвийн тухай хууль 2011 он 12 сар 23 өдөр
10 Хөдөлмөрийн тухай хууль 1999 он 05 сар 14 өдөр
11 Хувь хүний нууцын тухай хууль 1995 он 04 сар 21 өдөр
12 Шилэн дансны тухай хууль 2014 он 07 сар 01 өдөр
13 Захиргааны ерөнхий хууль 2015 он 06 сар 19 өдөр
                                                           Ерөнхийлөгчийн Зарлиг
1 Мод тарих үндэсний өдөр зарлах тухай 2010 он 04 сар 14 өдөр
2 Номын баярын өдөр тэмдэглэх тухай 2012 он 08 сар 24 өдөр
3 Монгол Улсын Үндэсний номын сан байгуулах тухай 2008 он 06 сар 12 өдөр
4 Нийтийн биеийн тамир спортыг хөгжүүлэх тухай 2010 он 03 сар 26 өдөр
                                                              Тушаал, Журам
1 Албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн заавар батлах АЕГ-ын даргын 2009.07.07.   68 дугаар тушаал
2 Алдагдсан буюу гэмтээгдсэн ном, хэвлэлийг төлүүлэх журам БСШУ-ны Сайдын 2007.11.08-ны 415дугаар тушаал
3 Архивын баримтын Улсын нэгдсэн тоо бүртгэл хөтлөх журам

 

АЕГ-ын даргын 2015.04.30 А/73 дугаар тушаал
4 Байгууллагын үйл ажиллагаанд үүссэн удирдлагын нийтлэг бөримт бичгийн хадгалах хугацааны үлгэрчилсэн жагсаалт батлах тухай ҮАГ-ын даргын 2007.12.29 160дугаар тушаал
 

5

 

Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн хяналт шалгаглтын заавар батлах тухай

 

АЕГ-ын даргын 2009.07.14 69дугаар тушаал

 

 

6

 

Зөөврийн номын сан ажиллуулах аргачлал

 

БСШУ-ны Сайдын 2010.03.18  570дугаар тушаал

 

7

Соёл, урлагийн байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ хийх, үнэлэх журам БСШУ-ны Сайдын 2008.12.24  154дугаар тушаал

 

                                                                  Тогтоол
1  

Номын сангийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай /Засгийн Газрын Тогтоол/

 

2004.09.15 дугаар196
2  

Номын сангийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай  /Засгийн Газрын Тогтоол/

 

1994.01.27 дугаар23
3  

Төрийн албан хаагчийн хувийн хэрэг хөтлөх журам батлах тухай

/Монгол Улсын Төрийн Албаны Зөвлөлийн тогтоол/

 

2004.06.15 дугаар18
4  

Төрөөс соёлын талаар баримтлах бодлого батлах тухай  /УИХ-ийн тогтоол/

 

2012.05.22 дугаар52