Хөдөөгийн иргэдэд “Соёлын явуулын үйлчилгээ” үзүүллээ