2019 оны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 9,10 сар

2019 ОНЫ НҮҮДЛИЙН НОМЫН САНГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ “ХӨДӨӨГИЙН БАЯСГАЛАН ӨДӨРЛӨГ”