2018 оны 1 дүгээр улиралд төсвийн хөрөнгөөр  32 нэр төрлийн 48 ширхэг 823,800 мянган төгрөгийн номоор фондоо баяжуулсан.