Ном Эрдэм 2 сарын аян, Дэлхийн номын өдөртэй холбогдуулан хүүхдүүдэд номыг бүтээлчээр уншуулах арга зүй эзэмшүүлэх сургалтыг ЕБС-ийн монгол хэл, уран зохиолын багш, бага ангийн багш, анги удирдсан багш, нийгмийн ажилтан, номын санч нарт зохион явууллаа.