07-Р  САРЫН АЖЛЫН ТАЙЛАН

Ирсэн болон явсан хариутай бичиг

Явсан -2

Ирсэн – 4

Ирсэн хариутай -1  бичиг бүртгэсэн. Хугацаа хоцроосон бичиг байхгүй

Уншлага үйлчилгээний ажлын талаар:

  • Шинээр 20 уншигчид карт нээж үйлчиллээ.
  • Гэрээр ном олгох журмын дагуу уншигчид 29 ширхэг ном
  • Зөөврөөр 14 уншигчид 22 ширхэг ном олгож үйлчилсэн.

Нийт 69 ирэгдэд 100 ширхэг ном олгож үйлчилсэн.

  • Шинэ ирсэн 19 ширхэг номоор гаргаж 68 уншигч хамрагдсан.
  • Шинээр ирсэн номонд техник ажиллагаа хийж шинжлэх ухааны ангиллаар ангилан программд шивж оруулан бар код нааж тавиурт байрлуулсан.
  • Уншлагаар гэмтсэн 365 ном үдсэн Амьтны амьдрал, Манан будан, Бэтмэн, Зургаадугаар сарын цас, Супер найзууд гэх мэт 15 ширхэг номыг сэлбэн зассан.

Бусад:

  • 2019 оны 7-н сарын 1-2 нд болсон нийтийн цэвэрлэгээнд Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын 2-р багт байрлах 6-р цэцэрлэгийн хашаа болон тоглоомын талбайн гулсуурын хиймэл ногоон зүлгийг цэвэрлэсэн.
  • Байгууллагын гадна цэврлэгээг хуваарын дагуу хийж байна.
  • Авто зам дагуух 2014-11 талбайн дагуу ногоон байгууламжыг услан гадна төмөр хашааг янзласан.