2019 ОНЫ 08 САРЫН АЖЛЫН ТАЙЛАН

Ирсэн болон явсан хариутай бичиг

Явсан -4

Ирсэн – 2

Ирсэн хариутай -2  бичиг бүртгэсэн. Хугацаа хоцроосон бичиг байхгүй

Уншлага үйлчилгээний ажлын талаар:

Нийт  230  уншигчдад үйлчилгээ үзүүлсэн. Үүнээс:

  • Байнгын 218 уншигч

  • Шинэ 12 уншигчдад карт нээж уншигчийн соронзон үнэмлэх олгосон.

Нийт  298 ном олгосон. Үүнээс: 

  • Танхимаар 171 уншигч 215 ширхэг ном

  • Гэрээр 35 уншигчид 60 ширхэг ном

  • Зөөврөөр 12 уншигчид 23 ширхэг ном

Шинээр ирсэн номонд техник ажиллагаа хийж шинжлэх ухааны ангиллаар ангилан программд шивж оруулан бар код нааж тавиурт байрлуулсан. Уншлагаар гэмтсэн 55 номыг сэлбэн зассан. Үндсэн фондын номонд шинээр ялгагч хийж байрлуулсан.

Бусад:

2019 оны 7-н сарын 23 нд болсон нийтийн цэвэрлэгээнд Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын 2-р багт байрлах 6-р цэцэрлэгийн хашаа болон тоглоомын талбайн гулсуурын  хиймэл ногоон зүлгийг цэвэрлэсэн.  Авто зам дагуух талбайн ногоон байгууламжыг услан гадна төмөр хашааг янзласан.

 Байгууллагынхаа уншлагын танхимыг цэцэгжүүлсэн. Онцгой байдлын газраас Гамшгаас хамгаалах эрсдлийн тухай сургалтыг авсан.