АЙМГИЙН СОЁЛ, УРЛАГИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ДЭД ХӨТӨЛБӨР

Аймгийн соёл, урлагийг хөгжүүлэх дэд хөтөлбөрийн хүрээнд Нийтийн номын сан болон Сумдын Соёлын төвийн номын сангуудад нийт 10,000,000 төгрөгийн ном худалдан авах ажлын хэсэг байгуулан ном худалдан авсан.

Үүнээс: Нийтийн  номын санд 177 нэр төрлийн 339 ширхэг 5,071,361 төгрөгийн ном худалдан авсан.