ЛАВЛАГАА НОМ ЗҮЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Санамж өгөх ном зүйн бүртгэл болон шинэ номын мэдээг сараар болон улирлаар гарган уншигчдад лавлагаа өгөн үйлчилж байна.