ЭРХЭМ ЗОРИЛГО:

Хэрэглэгч бүрт мэдээлэл хүртэх боломжийг олгох мэдээллийн эрин үед хэрэглэгчдэд интернэт дэх дижитал эх сурвалжуудад тулгуурласан электрон мэдээллээр үйлчлэх.

АЛСЫН ХАРАА

Номын санг сургалт эрдэм шинжилгээ, мэдээллийн төв болгон хөгжүүлж хүн амд үзүүлэх мэдээллийн үйлчилгээний чанар хүрээ хүртээмжийг сайжруулахад оршино.

ЗОРИЛТУУД

Мэдээлэл авах ая тухтай орчин бий болгох
Мэргэжлийн чадварлаг боловсон хүчнээр хүний нөөцийг бүрдүүлэх
Уншигчдын эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн ном хэвлэл мэдээллийн материалаар сан хөмрөгийн баяжилт хийх.
Уламжлалт үйлчилгээнээс гадна үйлчлүүлэгчдийн эрэлт хэрэгцээт нэмэлт үйлчилгээнүүдийг зохион байгуулах
Үйл ажиллагааны автоматжуулалт электрон мэдээллийг түгээх.

ЭРХЭМЛЭХ ЗАРЧИМ

Мэргэжлийн байгууллагын жишиг хэмжээнд нийцүүлэн ажиллах.
Үйлчилгээг хүн бүрт хүртээмжтэй байлгах
Хөдөөгийн хүн амд хүргэх мэдээллийн үйлчилгээг чухалчлах
Олон нийтийн хамтын ажиллагааг эрхэмлэх.
Цахим номын үйлчилгээ,
Зөөврийн номын үйлчилгээ,
Нүүдлийн номын сангийн үйлчилгээ гэсэн  7 чиглээлээр үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Мөн шинэ болон сэдэвчилсэн номын үзэсгэлэн, шинэ номын мэдээ товхимол, электрон болон цаасан катологиор үйлчилж байна.
Нүүдлийн номын сангийн үйлчилгээ гэсэн 7 чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна.